การวางแผนเกษียณ

เกษียณแล้ว ควรจะมีเงินเท่าไรจึงจะพอใช้
ข้อมูลทางสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า หลังเกษียณชายไทยจะมีชีวิตเฉลี่ยไปอีก 10-15 ปี และหญิงไทยจะมีชีวิตเฉลี่ยอีก 15-20 ปี เมื่อเกษียณแล้ว เราจะมีรายได้จากไหนมาจุนเจือชีวิตในวัยชราอีก 10-20 ปี โดยเฉลี่ย สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจทำให้เราต้องพึ่งตนเองมากกว่าจะมุ่งหวังให้ลูกหลานมาเลี้ยงดูได้ สูตรทั่วๆไปที่ต่างประเทศใช้ และประเทศไทยก็ใช้ คือ 70% ของเงินเดือน เดือนสุดท้ายหรือที่เรียกว่า Replacement Rate เป็นจำนวนที่เหมาะสม
 
ประมาณการเงินออมที่ต้องการ เพื่อให้เพียงพอใช้จ่ายหลังเกษียณ
อายุปัจจุบัน ปี
อายุเกษียณ ปี
จำนวนปีที่คาดว่าจะใช้เงินหลังจากเกษียณ ปี
เงินเดือนปัจจุบัน บาท
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย % ต่อปี
มาตรฐานการดำรงชีพหลังเกษียณ % ของที่เป็นอยู่ก่อนเกษียณ
เงินเดือนเมื่อเกษียณอายุ บาท
ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่สามารถจ่ายได้ บาท
กำหนดให้อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนหลังเกษียณ
% ต่อปี
เงินออมที่ต้องการเมื่อเกษียณอายุ
เพื่อให้เพียงพอใช้จ่ายหลังเกษียณ
บาท
 
จะต้องลงทุนอย่างไรให้ได้เงินออมที่ต้องการเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ
เงินลงทุนเริ่มต้น หรือเงินออมปัจจุบัน บาท
เงินออม/เงินลงทุนต่อเดือน บาท
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ % ต่อปี
เป้าหมายทางการเงินของท่าน
คือเงินออมที่ต้องการเมื่อเกษียณอายุ
บาท
จากแผนการลงทุนของท่าน
ท่านจะมีเงินออมเมื่อเกษียณอายุ
บาท
ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนเท่านั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือปรึกษาทางด้านการลงทุนแก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการลงทุนผู้ลงทุนแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันไป รวมทั้งข้อสมมุติฐานในการจัดทำเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลการลงทุน หรือปรึกษากับผู้วางแผนการลงทุนโดยตรง (ถ้ามี)ก่อนการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ลงทุนกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้