ข้อมูลสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ความเป็นมาของ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2533 ทะเบียนเลขที่ 491/2533

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ เป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานที่เป็นสมาชิก เมื่อออกจากงาน หรือสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อบังคับของกองทุนฯ

เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก

• พนักงานซีเกททุกคนที่ทำงานมาแล้วครบ 120 วัน นับตั้งแต่วันเข้าทำงาน สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้โดยความสมัครใจ

• สมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได้เป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของค่าจ้างหรือเงินเดือนประจำ โดยยินยอมให้นายจ้างหักเงินสะสมดังกล่าวจากค่าจ้างหรือเงินเดือนประจำนำส่งเข้ากองทุน

• หลักเกณฑ์การแจ้งเปลี่ยนอัตราเงินสะสม คณะกรรมการกองทุนจะกำหนดเวลายื่นความจำนงได้ปีละ 2 ครั้ง

• บริษัทซีเกทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ให้แก่สมาชิกตามอัตราก้าวหน้า 5%, 7% และ 9% ของเงินเดือน

• เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจะได้รับเงินจากกองทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนฯ

สถานะของกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิก 16,562 คน และมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 7,163 ล้านบาท โดยมี บลจ.เอ็มเอฟซี เป็นบริษัทจัดการ