กำหนดการของวันนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุน

วันที่มีผลบังคับเป็นสมาชิกกองทุนฯ งวดการหักเงินสะสมเข้ากองทุนฯ วันที่นำเงินส่งเข้ากองทุนฯ วันที่ทำการปรับปรุงข้อมูลเอ็มเอฟซีเว็บไซต์ เงินสะสมของเดือน แผนที่ถูกกำหนดเบื้องต้น
21 ม.ค. 20 ก.พ. , 05 มี.ค. 08 มี.ค. 20 มี.ค. กุมภาพันธ์ 100/0
21 ก.พ. 20 มี.ค. , 05 เม.ย. 08 เม.ย. 20 เม.ย. มีนาคม 100/0
21 มี.ค. 20 เม.ย. , 05 พ.ค. 08 พ.ค. 20 พ.ค. เมษายน 100/0
21 เม.ย. 20 พ.ค. , 05 มิ.ย. 08 มิ.ย. 20 มิ.ย. พฤษภาคม 100/0
21 พ.ค. 20 มิ.ย. , 05 ก.ค. 08 ก.ค. 20 ก.ค. มิถุนายน 100/0
21 มิ.ย. 20 ก.ค. , 05 ส.ค. 08 ส.ค. 20 ส.ค. กรกฎาคม 100/0
21 ก.ค. 20 ส.ค. , 05 ก.ย. 08 ก.ย. 20 ก.ย. สิงหาคม 100/0
21 ส.ค. 20 ก.ย. , 05 ต.ค. 08 ต.ค. 20 ต.ค. กันยายน 100/0
21 ก.ย. 20 ต.ค. , 05 พ.ย. 08 พ.ย. 20 พ.ย. ตุลาคม 100/0
21 ต.ค. 20 พ.ย. , 05 ธ.ค. 08 ธ.ค. 20 ธ.ค. พฤศจิกายน 100/0
21 พ.ย. 20 ธ.ค. , 05 ม.ค. 08 ม.ค. 20 ม.ค. ธันวาคม 100/0
21 ธ.ค. 20 ม.ค. , 05 ก.พ. 08 ก.พ. 20 ก.พ. มกราคม 100/0